موارد ضمانت:
کت و شلوار: کرک شدن- رنگ رفت موضعی-آب رفت بیش از حد- پوسیدگی- تبله شدن(پف کردن لایی در قسمت یقه و سینه کت)
پیراهن: کرک شدن- رنگ رفت موضعی- آب رفت بیش از حد- پوسیدگی- تبله شدن(پف کردن لایی در قسمت یقه و مچی)
شلوار: کرک شدن- رنگ رفت موضعی- آب رفت بیش از حد- پوسیدگی
کمربند: باز شدن لبه های کمربند- پاره شدن سوراخ های کمربند
کفش: ترک خوردن تخت و چرم رویه کفش

موارد ضمانت:

توضیحات:
کرک: پرز الیاف روی پارچه بلند شود و به صورت گلوله در بیاید که در اصطلاح به آن پرزدانه می گویند.
کرک در صورتی شامل گارانتی این مجموعه می باشد که در کل پارچه یا سطح وسیعی از پارچه بدون اصطکاک (سایش) بر سطح ناصاف پدید آمده باشد.
و در مورد پیراهن های پشمی و بافت های زمستانی با الیاف پشم ، کرک شدن محصول اجتناب ناپذیر بوده و شامل گارانتی این مجموعه نمی باشد.
رنگ رفت موضعی: در حال کلی ممکن است در تمام سطح پارچه به صورت یکنواخت اندکی رنگ رفت پدید آید. (خصوصا پارچه های کتانی که این اتفاق اجتناب ناپذیر می باشد.)
با در نظر گرفتن نگهداری صحیح از الیاف و استفاده از شوینده های مناسب، در صورتی که قسمتی از پارچه رنگ خود را از دست بدهد و رنگ قسمت مجاور آن ثابت بماند. این حالت قابل بررسی و در حیطه گارانتی مجموعه می باشد.
شایان ذکر است که در معرض مدام و مستقیم نور شدید قرار دادن لباس موجب رنگ رفت قطعی البسه می شود و این حالت شامل گارانتی مجموعه نمی باشد.
آب رفت: اندکی آبرفت خصوصا پس از شستشوی لباس اجتناب ناپذیر است اما در صورتی که آبرفت بیش از حد معمول باشد در صورت عدم امکان اصلاح شامل گارانتی مجموعه می باشد.
پوسیدگی: سست شدن بافت الیاف پارچه می باشد که در سطح پارچه رخ می دهد. پوسیدگی هنگامی شامل گارانتی مجموعه می باشد که در تمامی سطح پارچه اتفاق بیافتد.
پوسیدگی و خرابی پارچه ناشی از تماس حشرات شامل گارانتی پوسیدگی نمی باشد.